top of page

Bloginformation

Vill du vara en del av vår blogg som vi hoppas ska växa och bli en naturlig del av vår verksamhet. För att bli en av våra bloggare så skickar du din mail ihop med ditt namn och telefonnummer till webbansvansvarig Beskriv även vem du är i cirkusen. Du kommer inom kort få ett mail från WIX (Vår hemsidesleverantör) att du får behörighet som bloggskribent. Följ anvisningarna i mailet och skapa din egen bloggprofil på hemsidan. Använd en bild på dig själv!

 

Nu kan du logga in på bloggsidan och starta ditt bloggande. Du kan även ladda hem Wixappen om du vill blogga direkt i mobilen. Behöver du hjälp eller undrar något så kontakta webbansvarig.

Det finns några saker du bör tänka på bara för att få och kunna behålla dina rättigheter att blogga.

 

 

 • Syftet med bloggen är såklart att beskriva vår nytänkande, unika och coola verksamhet, så håll dig till ämnet, NUC.

 

 • Vi ser gärna att så många olika delar av cirkusen som möjligt syns på bloggen. Träningar, scenshower, mingel, cirkusskolor, föreställningar, huvudtränare, kurser/utbildningar, tältbygge, bygge av rekvisita, städ, arbetsdagar, ljud och ljus, möten, styrelsen, produktionsgruppen, smink, kostymgruppen, caféet och mycket mer.

 

 • Tänk på att bilder/filmer på personer måste vara ”okejade” och att personerna är väl medvetna om var materialet kommer att synas. Föreningen använder s.k. Intresseavvägning när det gäller bildmaterial vilket i stort betyder att vi kan använda bilder/filmer utan samtycke men vill någon skriva på ett samtycke är det helt ok och finns att ladda hem här. Se till att eventuella påskrivna samtycken hamnar hos webbansvarig. Vill ni läsa mer om Intresseavvägning klicka här.

 

 • Skriv inte politiska eller religiösa åsikter eller något som kan uppfattas hotfullt, innehålla hets mot folkgrupp, uppmaningar till våld, sexuella handlingar, dieter eller liknande. Skriv inte heller om utseende, kroppsstorlek eller sexuell läggning. Självklart ska vi ha en jämställd blogg där alla könstillhörigheter är OK och inget som vi kritiserar i bloggen. Läs igenom nedanstående ”Så säger lagen”.

 

 • Om det kommer opassande kommentarer, antydningar eller länkar till irrelevanta sidor ber vi dig ta bort de så fort som möjligt eller kontakta webbansvarig eller någon i styrelsen.

 

 • Kom ihåg att bloggen blir mer levande och får mer räckvidd ju mer spridning den får så var gärna med och dela inlägg och gör lite reklam för bloggen.

       webansvarig: mafoto.net@gmail.com

Så säger lagen

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

BBS-lagen

Utkom från trycket den 31 mars 1998

Utfärdad den 12 mars 1998.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller elektroniska anslagstavlor. Med elektronisk anslagstavla avses i denna lag en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden.

I lagen avses med meddelande text, bild, ljud eller information i övrigt.

2 §

Lagen gäller dock inte

 1. tillhandahållande endast av nät eller andra förbindelser för överföring av meddelanden eller av andra anordningar som krävs för att kunna ta i anspråk ett nät eller annan förbindelse,

 2. förmedling av meddelanden inom en myndighet eller mellan myndigheter eller inom ett företag eller en koncern,

 3. tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, eller

 4. meddelanden som är avsedda bara för en viss mottagare eller en bestämd krets av mottagare (elektronisk post).

Information till användarna

3 §

Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet och i vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare.

Uppsikt över tjänsten

4 §

Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 §, ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 §

Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

 1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna om

 

 1. olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,

 2. olaga integritetsintrång i 4 kap. 6 c § brottsbalken,

 3. uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,

 4. hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken,

 5. barnpornografibrott i 16 kap. 10 a § brottsbalken,

 6. olaga våldsskildring i 16 kap. 10 c § brottsbalken, eller

 7. offentlig uppmaning i 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, eller

 1. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet. För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten. Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten.

SFS 2018:1314

Straff

 

6 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 § döms till böter.

7 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 § första stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Första stycket tillämpas inte, om det för gärningen kan dömas till ansvar enligt brottsbalken, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Brott enligt första stycket får i de fall meddelandets innehåll är sådant som avses i bestämmelsen i 4 kap. 6 c § brottsbalken om olaga integritetsintrång åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

SFS 2018:1314

Förverkande

8 §

Datorer och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 7 § denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådant brott, om brottet har fullbordats. Förverkande får helt eller delvis underlåtas om förverkandet är oskäligt.

SFS 2005:315

bottom of page